About

หลักการ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ   “Thailand Domestic MICE Mart (TDMM)” ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในภูมิภาคต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการผ่านการจัดงานเจรจาธุรกิจ (Trade Meet) กับผู้ประกอบการไมซ์ภายในประเทศ อาทิ โรงแรม รีสอร์ท ศูนย์ประชุม สายการบิน สถานที่จัดกิจกรรม และสถานที่พิเศษที่สามารถรองรับกลุ่มประชุมสัมมนา เป็นต้น

การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมสัมมนาภายในประเทศ อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ ภายในประเทศ เกิดการหมุนเวียนและกระจายรายได้ไปทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

โดยในปี 2561 จะกำหนดจัดงาน TDMM ในรูปแบบการจัดงานไมซ์ ประจำภูมิภาค 2 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือและภาคกลาง เพื่อนำผู้ซื้อจากทั่วประเทศที่สนใจใน 2 ภูมิภาคมาพบผู้ขายประจำภูมิภาคเป้าหมาย

วัตถุประสงค์การจัดงาน

  • เพื่อเป็นการสร้างเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ
  • เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีศักยภาพในการรองรับกิจกรรมไมซ์
  • เพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเดินทางจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศเพิ่มมากขึ้น
  • เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ
  • เพื่อแสดงศักยภาพผู้ให้บริการไมซ์ประจำแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ